Optimalisatie OK, CSA en Techniek

Ontwerp, inrichting en gebruik van een Operatieafdeling

Meer dan ooit tevoren kenmerken OK, verbouw- en nieuwbouwprojecten zich door een grote behoefte aan communicatie tussen de opdrachtgever, de architect en de adviseur van de technische installaties.
Vanaf het uitkomen van een nationaal Beheersplan 'Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling' is er meer aandacht gekomen voor het integrale ontwerp van de operatieafdeling met duidelijke zonering en de (lucht-) technische inrichting van operatiekamers.

Daarnaast is ook de inrichting, het onderhoud, het optimale (hygiënische) gebruik en het beheer van deze dure faciliteit een speerpunt van beleid geworden.

De ontwikkeling van integrale OK-concepten
De publicatie 'Ontwikkeling van Integrale OK-concepten' (A.P. de Block, 2006, 2015) kan een basis vormen in de discussie en de besluitvorming met betrekking tot verbouw of nieuwbouw van OK’s. Hiermee kunnen in de loop van het bouwtraject onnodige discussies en vergaderingen worden voorkomen.

In deze publicatie wordt vooral de gezamenlijke inzet van ontwerpers en gebruikers benadrukt en wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen getoond op het gebied van ontwerpen en (luchttechnisch) inrichting van nieuwe Operatieafdelingen en OK’s.

Ontwerp, inrichting en gebruik van een Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en Centrale Scopenreiniging en Desinfectieafdeling (CSD)

Evenals bij de Operatieafdeling worden ook het ontwerp, de inrichting, het optimale (hygiënische) gebruik en het beheer van de CSA/CSD-faciliteit onderworpen aan strengere eisen.
Het juiste bouwkundige ontwerp, de technische installaties, de inrichting met apparatuur, maar vooral een goede logistiek binnen de CSA/CSD zelf en met overige afdelingen zijn van zeer groot belang.
Bij renovatie of nieuwbouw van de CSA/CSD blijkt echter dat het bouwkundige concept vaak leidend is in de discussie over het gebruik van deze faciliteit. Gebruikers ervaren dit meestal als knellend, aangezien er pas kan worden nagedacht over het gebruik van de ruimten als deze, min of meer op basis van verouderde maatstaven en beschikbare ruimte zijn vastgelegd. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden voor innovatieve ideeën.
 
Een andere benadering is het vooraf gezamenlijk opstellen van een gebruikersplan op basis van logistieke en hygiënische uitgangspunten. Kortom, de vraag stellen: “hoe gaat er in de nieuwe situatie gewerkt worden, met welke middelen, en welke ruimten/afmetingen zijn daarvoor nodig?”
Vervolgens worden de uitgangspunten vastgelegd, het programma van eisen opgesteld, aansluiting gezocht met bestaande richtlijnen (nieuwe VCCN richtlijn voor de CSA en de SFERD richtlijn voor de CSD) en een eerste schetsontwerp gemaakt.

Competence Expert Alex de Block kan bij de onderstaande overwegingen een initiërende, bemiddelende en uitvoerende functie vervullen. Leidraad daarbij is om, samen met de opdrachtgever en op basis van een inventarisatie en analyse van de huidige situatie, innovatieve ideeën en ontwikkelingen uit te werken naar een totaalconcept.

  • renovatie, nieuwbouw of (her-) inrichting van uw CSA/CSD
  • samenvoeging of uitbreiding van de CSA met een Centrale Scopenreiniging en Desinfectie (CSD)
  • een reorganisatie van alle logistieke stromen ten aanzien van de CSA/CSD?
  • een inventarisatie en risicoanalyse uitvoeren binnen uw CSA/CSD en van de logistieke stromen
  • een onafhankelijke, externe expert mee laten werken aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van uw plannen

Quick Scan en Risicoanalyse
 
Voor iedere Operatieafdeling (OK), Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en Centrale Scopen reiniging en Desinfectie (CSD) worden de processen die van invloed (kunnen) zijn op de microbiële veiligheid in kaart gebracht en beschreven. Dit kan door het uitvoeren van een Quick Scan (beperkt kader) of het uitvoeren van een inventarisatie en risicoanalyse (uitgebreid) van de huidige situatie.
 
Onderstaand wordt, op hoofdlijnen, aangegeven welke werkzaamheden door Alex de Block  kunnen worden uitgevoerd om uw huidige OK en CSA/CSD te beoordelen en zo nodig te 'updaten':

  • Onderzoeken, inventariseren en beoordelen van de huidige situatie ter plaatse, betreffende een algemene visuele inspectie, rapportages, lay-out/zonering, bouwkundige staat, (technische) inrichting en (lucht)technische installaties,gedrag, discipline, logistiek en (logistieke) werkwijze binnen de afdeling
  • Opstellen van een risicoanalyse en benoemen van zgn. beïnvloedende factoren binnen de OK en de CSA/CSD.
  • Toetsen risicoanalyse aan de elementen zoals genoemd in de betreffende richtlijnen en zo nodig adviseren ten aanzien van verbetervoorstellen op basis hiervan voor de korte, middellange en lange termijn.
  • Adviseren over bouwkundige, installatietechnische en betreffende procesmatige aanpassingen op basis van verbetervoorstellen.
  • Het laten uitvoeren van metingen ter classificatie van de OK en CSA/CSD naar een prestatieniveau conform de geldende richtlijnen.